Primăria Rastolița - Județul Mureș
Prima Pagina Administratia Consiliul Local Institutii Cultura Formulare online Galerie Foto Contact
Hotarari ale Consiliului Local

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 1 din 30 ianuarie 2007.

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ; În baza prevederilor Legii 486/2005 a bugetului de stat pe anul 2007 . În temeiul prevederilor art.38 alineat 4,litera „a” art.46 alineatul 1 şi 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, al Consiliului local al comunei Răstoliţa, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi contabilul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Movilă Dumitru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 2 din 28 FEBRUARIE 2007.

Privind cuprinderea în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 a sumelor necesare întocmirii şi definitivării Planurilor Urbanistice Generale pentru comuna Răstoliţa şi întocmirea documentaţiei pentru proiect tehnic în vedere construirii unui cămin cultural .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate şi avizul favorabil al comisiei privind necesitatea aprobării cuprinderii în bugetul de venituri şi cheltuieli-rectificat- pe anul 2007 a sumelor necesare pentru întocmirea şi definitivarea Planurilor Urbanistice Generale ; În baza prevederilor art23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată şi art.36(5)litera c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ; În temeiul prevederilor art.45 alineat 2,litera „e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local în vederea definitivării Planurilor Urbanistice Generale a comunei Răstoliţa .
Art.2. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru întocmirea documentaţiei în faza de proiect tehnic pentru construirea unui cămin cultural.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate ,care vor supune aprobării consiliului local cuantumul sumelor necesare prevăzute la art.1 şi art.2., prin rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Hener Alexandru

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 3 din 28 Februarie 2007.

Privind achiziţionarea unei autospeciale pentru primă intervenţie la incendii .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea aprobării achiziţionării unei autospeciale de primă intervenţie la incendii ; În baza prevederilor art.36(2)litera „d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ; În temeiul prevederilor art.45 alineat 2,litera „e” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă achiziţionarea unei autospeciale de primă intervenţie la incendiu din fondurile alocate cu această destinaţie din bugetul local pe anul 2007 .
Art.2. Se aprobă constituirea unei comisii formate din Mogilă Gheorghe primar,Şteţco Gavrilă consilier,Movilă Ioan-consilier,Demian Petru consilier,Sava Emil-Ilie şef formaţie de pompieri şi Moţoc Dorel pompier- specialist ,care se vor deplasa la societatea care comercializează utilaje şi vor verifica la faţa locului capacitatea şi modul de funcţionare a utilajului şi vor decide asupra achiziţionării .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul , referentul cu atribuţii de contabilitate şi membrii comisiei prevăzuţi la art.2. .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Hener Alexandru
Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 4 din 28 Februarie 2007.

Privind aprobarea modificării Statului de funcţii al angajaţilor Primăriei comunei Răstoliţa începând cu data de 01.01.2007.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate şi avizul favorabil al comisiei privind necesitatea aprobării modificării Statului de funcţii al angajaţilor Primăriei Răstoliţa(funcţii de demnitate publică,funcţionari publici şi personal contractual,începând cu data de 01.01.2007 ; În baza prevederilor O.G. nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007,personalului bugetar salarizat potrivit O.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi persoanalul salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; Având în vedere prevederile O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici,precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama Primăriei comunei Răstoliţa(funcţii de demnitate publică,funcţionari publici şi personal contractual) începând cu data de 01.01.2007 conform Anexelor 1,2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul , referentul cu atribuţii de contabilitate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E A Nr. 5 din 22 martie 2007.

Privind aprobarea utilizării unor sume din fondul de rulment existent la 31.12 . 2006.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Referatul întocmit de primarul comunei şi contabilul primăriei, Expunerea de motive a comisiei de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării de sume pentru întocmirea proiectului tehnic în vederea construirii obiectivului cămin cultural Răstoliţa ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 4,litera „a” şi art.45 alineatul 2 litera”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă utilizarea din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2006 prin constituirea fondului de rulment a sumei de 22.400 lei în vederea realizării proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului cămin cultural în satul Răstoliţa.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate al comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 6 din 22 martie 2007.

Privind aprobarea încheierii unui contract de administrare a terenurilor proprietatea consiliului local .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Referatul întocmit de agentul agricol şi aprobat de primar, Expunerea de motive a comisiei de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de administrare a terenurilor proprietatea consiliului local pentru a fi folosit ca fond de vânătoare de către A.V.P.S. „Cocoşul de munte”Răstoliţa ; În baza prevederilor Legii nr.407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic,a Ordinului nr.509/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera „c” şi art.45 alineatul 2 litera”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de administrare a terenurilor cu vegetaţie forestieră şi păşuni împădurite proprietatea consiliului local , şi a persoanelor fizice care deţin suprafeţe de teren forestier pentru a fi administrat ca fond de vânătoare de către A.V.P.S. „Cocoşul de munte”Răstoliţa ;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate al comunei Răstoliţa. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr.7 din 22 martie 2007
Privind stabilirea limitelor minime ce s-ar putea obţine din vâzarea şi utilizarea terenurilor, clădirilor, animalelor, autoturismelor pe anul 2007

Consiliul local al comunei Răstoliţa , întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Referatul privind adoptarea criteriilor de evaluare nete anuale realizate din vânzarea şi utilizarea terenurilor ,clădirilor ,spaţiilor locative sau alte bunuri mobile şi imobile ,altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiei; În baza prevederior art.8 şi 9 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat; În temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se stabilesc limitele minime ale veniturilor medii anuale ce s-ar putea obţine din vânzarea şi din utilizarea terenurilor , clădirilor , animalelor după cum urmează: Categoria de animale din gospodărie Venituri anuale ce se realizează Bovine 300 RON /an/cap Ovine 30 RON /an/cap Caprine 30 RON /an/cap Cabaline 700 RON/an/cap Terenuri- indiferent de categoria de folosinţă 40 RON /ha/an
Art.2 Pentru deţinătorii de terenuri indiferent de categoria de folosinţă se va lua în calcul suma la venituri de 40 RON /ha /an. Pentru terenurile cu vegetaţie forestieră venitul se v-a stabili în în funcţie de masa lemnoasă exploatatăîn anul respectiv, făcând dovada cu adeverinţă emisă de O.S.
Art.3 Pentru persoanele care deţin o altă locuinţă şi este închiriată se v-a solicita adeverinţă din partea Percepţiei rurale Deda din care v-a rezulta valoarea lunară a chiriei.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri se încredinţează referentul cu probleme sociale , referentul cu atribuţii de contabilitate şi primarul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Avizat pentru legalitate
- secretar - Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 8 din 22 martie 2007.

Privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru ocuparea postului de director la şcoala generală.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Referatul întocmit de primarul comunei din care rezultă că doamna Lirca Ioana profesoară a participat şi a câştigat concursul pentru ocuparea postului de director la şcoala generală din Răstoliţa ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 6,litera „a” şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se acordă aviz favorabil privind numirea în funcţia de director al şcolii generale din Răstoliţa a doamnei profesor Lirca Ioana .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 9 din 22 martie 2007.

Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Referatul întocmit de primarul comunei din care rezultă că la nivelul comunei trebuie aprobat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor,avizul favorabil al comisiei de specialitate ; În temeiul prevederilor art.36 şi art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Răstoliţa conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa şi referentul de specialitate cu atribuţii în situaţii de urgenţă .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 11 din 27 aprilie 2007.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară de lucru în data de 27 aprilie 2006. Având în vedere prevederile Legii nr.72 din 16 ianuarie 2002 a zootehniei, Hotărârea Guvernului nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.72/2002 şi a Ordinului comun al Ministerului Agriculturii,Alimentaţiei şi Pădurilor şi al Administraţiei Publice nr.226/235/2003 privind Strategia de organizare a activităţii de îmbunătăţire şi exploatarea pajiştilor la nivel naţional pe termen mediu şi lung,Hotărârea nr.21/17 februarie 2005 a Consiliului judeţean Mureş ; Ţinând cont de referatul comisiei de specialitate şi avizul favorabil ; În temeiul prevederilor art.36(2) lit c şi ale art 45, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată,

H O T A R E S TE :

ART.1.-Se repartizează trupurile de păşune pentru păşunat , pe anul 2007,după cum urmează: -Trupul de păşune „Valea Iodului” pentru vacile cu lapte şi tineret bovin ale locuitorilor din satul Iod; -Trupul de păşune „Branişte” pentru vacile cu lapte şi tineret bovin ale locuitorilor din satele Borzia şi Gălăoaia; -Trupul de păşune „Valea Răstoliţa”,”Ciuminea”,”Podireul cu butuci”,”Podireul lui Aurel”, ” pentru vacile cu lapte şi tineret bovin ale locuitorilor din satul Răstoliţa; -Trupul de păşune „Sărăcin” ” pentru vacile cu lapte şi tineret bovin ale locuitorilor din satul Andreneasa; -Trupul de păşune „Borta”,”Belciu”,”Ciungitura” pentru ovinele locuitorilor din satul Iod ; -Trupul de păşune „Paltin”, pentru ovinele locuitorilor din satul Răstoliţa ; -Trupul de păşune „Tarniţa” , pentru ovinele locuitorilor din satele Borzia şi Gălăoaia; -Trupul de păşune „Fîntînel” , pentru ovinele locuitorilor din satul Andreneasa; Cetăţenii comunei Răstoliţa care din diferite motive optează pentru oricare din trupurile de păşune de mai sus o pot face ,la propria alegere . …///…
ART.2.Se stabilesc taxele de păşunat pe anul 2006 după cum urmează: -bovine adulte 18 lei/cap/sezon -tineret bovin 9 lei/cap/sezon -ovine şi caprine 4 lei/cap/sezon - tineret ovin şi caprin 2 lei/cap/sezon -cabaline peste 2 ani 22 lei/cap/sezon -tineret cabalin 11 lei/cap/sezon
ART.3.Comitetul comunal pentru organizarea păşunatului va avea următoarea componenţă: 1.Mogilă Gheorghe primar 2.Lirca Marius-Ioan viceprimar 3.Ing.Farcaş Liviu şef ocol silvic 4.Bîndilă Violeta-Marinela agent agricol 5.Dr.Antal Ioan medic veterinar 6.Moldovan Gheorghe consilier 7.Coja Ioan consilier 8.Hener Alexandru consilier
ART.4.-Comitetele pentru organizarea păşunatului pe sate se aprobă în următoarea componenţă: Satul Andreneasa -Movilă Augustin -Movilă Dumitru -Lirca Gheorghe -Bondrea Mihail -Cif Alexandru -Vlaic Aurel Satele Borzia-Gălăoaia -Buna Ioan -Şandor Vasile -Molnar Eugen -Bîndilă Violeta-Marinela -Şteţco Gavrilă Satul Iod. -Hener Alexandru -Portic Mihail -Vasile Gheorghe -Kis Eugen -Hărşan Aurel Satul Răstoliţa -Lirca Valer -Şandor Petru -Vlaic Dănilă -Moldovan Gheorghe -Simineţ Gheorghiţă -Movilă Petru
ART.5.Taxa de gloabă se stabileşte la 500.000 lei/cap de cabalină şi bovină,la 20.000 lei/cap de ovină şi caprină şi 50.000 lei/cap de tineret bovin şi cabalin,după încasare taxei 50 % se va acorda persoanei care îl aduce la domiciliul său şi 50 % pentru cel care îngrijeşte animalul . …///…
ART.6.Şeful ocolului silvic privat „Cerbul Carpatin „va desemna o comisie compusă din aparatul de specialitate şi consilieri comunali care se va deplasa în trupurile de păşune comunale,pentru a se stabili lucrările necesare ,a se efectua pentru refacerea suprastructurii acestora,pentru supravegherea executării lucrărilor,de recepţionare a lucrărilor efectuate atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ .
ART.7.Ţarina se închide la date de 1o mai 2006 ,când este termenul limită de plecare a turmelor în păşunile montane şi se deschide la data de 12 septembrie 2006.Turmele ce coboară din păşunile montane vor amplasa stâna în locurile anume stabilite de comun acord cu primarul ,pe terenurile proprietate privată a comunei .
ART.8. Proprietarii de animale vor efectua câte 2 zile de muncă contributivă pentru una unitate vită mare iar valoarea unei zile muncă neefectuată se stabileşte la 200.000 lei .
ART.9. Urmărirea prestaţiilor efectuate de către deţinătorii de animale se face de personalul Ocolului silvic „Cerbul Carpatin” şi agentul agricol,iar la terminarea lucrărilor se va prezenta primarului o situaţie nominală a celor care nu au efectuat zilele de contribuţie stabilite şi se va proceda la darea în debit pentru executare silită ,inclusiv restanţierii din anul 2006 .
Art.10.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa ,conducerea ocolului silvic „Cerbul Carpatin” şi comisiile de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 12 din 27 aprilie 2007.

Privind aprobarea efectuării lucrărilor de curăţire şi fertilizare a trupurilor de păşune „Valea Iodului”,”Ciuminea” şi „Branişte I şi II”.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea efectuării lucrărilor de curăţire a trupurilor de păşune „Valea Iodului”,”Ciuminea” şi „Branişte I şi II” avizat favorabil . În temeiul prevederilor art.36 alineat 2, litera „c” pct 5 litera „a” şi art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă efectuării lucrărilor de curăţire a trupurile de păşune „Valea Iodului”,”Ciuminea” şi „Branişte I şi II”.
Art.2. Pentru lucrările propuse a se efectua , fondurile necesare se vor asigura de către Ocolul silvic „Cerbul Carpatin” se va întocmi caiet de sarcini şi lucrările se vor organiza sub directa supraveghere a personalului silvic .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi contabilul primăriei comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 13 din 27 aprilie 2007.

Privind aprobarea încheierii unor contracte de arendare pentru păşunile comunale.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea încheierii de contracte de arendare a trupurilor de păşune proprietatea comunei avizat favorabil . În temeiul prevederilor art.36 alineat 2, litera „c” pct 5 litera „a” şi art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă încheierea de contracte de arendare pentru păşunile comunale pentru o perioadă de maxim 5 ani .
Art.2. Pentru lucrările propuse a se efectua , fondurile necesare se vor asigura de către Ocolul silvic „Cerbul Carpatin” se va întocmi caiet de sarcini şi lucrările se vor organiza sub directa supraveghere a personalului silvic .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi contabilul primăriei comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 14 din 27 aprilie 2007

Privind angajarea unei societăţi specializate în consultanţă pentru întocmirea” Monografiei comunei”.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul şi avizul favorabil al comisiei de specialitate şi referatul ordonatorului principal de credite avizat favorabil ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera „d”pct.5 litera „a” art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală -republicată;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract cu o societate specializată de consultanţă pentru a întocmi „ MONOGRAFIA COMUNEI ”. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate al Primăriei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Alexandru Hener

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 15 din 27 aprilie 2007

Privind întocmirea unui studiu de oportunitate Privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul local al comunei Răstoliţa şi numitul Şendrea Vasile în vederea înfiinţării unei pepiniere Silvice..

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul şi avizul favorabil al comisiei de specialitate şi referatul ordonatorului principal de credite avizat favorabil ; În baza referatului şefului ocolului silvic „Cerbul Carpatin”din care reiese necesitatea înfiinţării unei pepiniere silvice ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera „c”pct.5 litera „a” art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală -republicată;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă întocmirea unui studiu de oportunitate în vederea efectuării unui schimb de teren între Consiliul local al comunei Răstoliţa şi numitul Şendrea Vasile ,în vederea realizării unei pepiniere silvice.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul ,referentul cu atribuţii de contabilitate al Primăriei Răstoliţa şi şeful ocolului silvic „Cerbul Carpatin”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Alexandru Hener

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 16 din 27 aprilie 2007

Privind aprobarea noilor tarife pentru paza pădurilor.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul şi avizul favorabil al comisiei de specialitate şi referatul ordonatorului principal de credite avizat favorabil ; În baza prevederilor O.G. 139/2005 privind administrarea pădurilor din Romania,a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor,O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional În temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera „c”pct.5 litera „a” art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală -republicată;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri tariful de pază a pădurilor şi servicii silvice este de 50 lei/an/ha .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi şeful ocolului silvic privat „Cerbul Carpatin”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Alexandru Hener

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 17 din 18 mai 2007.

Privind aprobarea utilizării în întregime a sumelor existente în fondul de rulment existent la 31.12 . 2006 şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă extraordinară de lucru ; Având în vedere Referatul întocmit de primarul comunei şi contabilul primăriei, Expunerea de motive a comisiei de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării de sume din fondul de rulment în vederea efectuării plăţii la Proiectul în faza SF. pentru Modernizarea drumurilor comunale,plata lucrărilor de reparaţii capitale efectuate la Şcoala Generală clasele I-VIII Răstoliţa,scoaterea la licitaţie publică a lucrării de investiţie „Introducerea apei potabile în comuna Răstoliţa”,stabilirea şi repartizarea sumelor necesare plăţii membrilor în comisia comunală de fond funciar şi a sporului de dispozitiv pentru aparatul propriu , conform Sentinţei civile 165/10.04.2007; În baza H.G. nr.300 din 28 martie 2007,privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea în 2007,a unor cheltuieli de capital a unităţilor de învăţământ preşcolar; În temeiul prevederilor art.36 alineat 4,litera „a” şi art.45 alineatul 2 litera”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă utilizarea în întregimea sumelor din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2006, prin constituirea fondului de rulment în vederea efectuării plăţilor la Proiectul în faza SF. pentru Modernizarea drumurilor comunale în sumă de 28.000 şi suma de 200.000 lei pentru plata lucrărilor de reparaţii capitale la Şcoala generală clasele I-VIII Răstoliţa ,iar suma de 87.800 lei pentru acoperirea eventualelor goluri de casă .
Art.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a lucrărilor de introducere a apei potabile în comuna Răstoliţa şi repartizarea sumei de 570.000 RON ca primă tranşă primită conform HGR. nr.379/25 aprilie 2007,privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de Dezvoltare a Infrastructurii în spaţiul rural conform O.G. nr.7/2006.
Art.3. Se vor prevede în rectificare stabilirea sumelor necesare plăţii membrilor în comisia comunală de fond funciar şi a sporului de dispozitiv pentru aparatul propriu , conform Sentinţei civile 165/10.04.2007.
Art.4. Se vor prevede în rectificare stabilirea sumei de 300.000 lei pentru plata cheltuielilor de reparaţii la şcoala generală Răstoliţa.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezenti hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate al comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 18 din 18 mai 2007.

Privind scoaterea la licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică „Alimentare cu apă în comuna Răstoliţa”

Consiliul local al comunei Răstoliţa ,întrunit în şedinţă extraordinară de lucru ; În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii,aprobată şi modificată prin Legea nr.337/2006,Hotărârea Guvernului nr.925/2006,prevederile Legii nr.50/1991 –republicată; Având în vedere Raportul comisiei de specialitate şi avizul favorabil privind necesitatea şi oportunitatea realizării lucrării de investiţie „Alimentarea cu apă a comunei Răstoliţa,satele Andreneasa,Borzia,Gălăoaia ,Iod şi Răstoliţa; În temeiul prevederilor art.36 (2), lit b,alineat 4,litera d şi ale art 45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T A R E S TE :

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de execuţie pentru lucrarea de investiţie „Alimentarea cu apă în comuna Răstoliţa,satele Andreneasa,Borzia,Gălăoaia,Iod şi Răstoliţa”.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa ,viceprimarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Hener Alexandru

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.21 din 31 mai 2007

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului„CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA RASTOLIŢA ,judeţul Mureş” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

În temeiul art.45(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, În baza prevederilor înscrise în devizul general al lucrării şi a prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,modificată şi completată ; Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului „CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA RĂSTOLIŢA ,judeţul Mureş”,având în vedere prevederile art.36 alineat 2,litera b, d, din Legea nr.215/2001 republicată,CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSTOLIŢA, judeţul MUREŞ,adoptă prezenta HOTĂRÂRE.
Art.1.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici a proiectului „CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA RĂSTOLIŢA,judeţul MUREŞ ”,pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural ,proiect finanţat din bugetul statului prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile,respectiv indicatorii tehnico economici,după cum urmează: a)Valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA 8. 811.187,49 ron din care: b)construcţii montaj 8.209.888,29 ron
Art.2.-Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1.precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru aceasta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi .
Art.3.-Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al CONSILIULUI LOCAL RĂSTOLIŢA,judeţul Mureş.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei RĂSTOLIŢA,judeţul Mureş.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Hener Alexandru

Contrasemnează
Secretarul comunei RĂSTOLIŢA
Oprică Constantin


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 22 din 27 iunie 2007.

Privind aprobarea concesionării directe pentru terenul existent sub construcţie, proprietatea consiliului local .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate al comisiei privind concesionarea directă a unui teren proprietatea consiliului local,în favoarea proprietarului construcţiei domnul Jîrcan Alexandru , ţinând cont de cererea depusă la consiliul local şi de avizul favorabil a comisiilor de specialitate; În baza Legii nr.50/1991 modificată şi completată ; În temeiul prevederilor art.36(2) litera c,pct5 litera a, art.45 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală –republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă concesionarea directă pe durata existenţei construcţiilor a unui lot de teren proprietatea consiliului local , în favoarea actualului proprietar a construcţiilor domnul Jîrcan Alexandru ,pe care se află una casă de odihnă .
Art.2. Pentru suprafaţa concesionată , se va întocmi un contract privind suprafaţa concesionată şi se va da în debit anual de referentul cu atribuţii de taxe şi impozite.
Art.3. Preţul redevenţei este de 0,4 RON/ m.p./an .
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi contabilul primăriei comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 23 din 27 iunie 2007. Organizarea Festivalului Mureş-Călimani

Consiliul local al comunei Răstoliţa ,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul comisiei de specialitate şi avizul favorabil privind necesitatea şi oportunitatea participării comunei la manifestări culturale organizate de Asociaţia Comunităţilor Mureş- Călimani în parteneriat cu Consiliul local Răstoliţa ; În temeiul prevederilor art.36 (2), lit d,alineat 6 pct 4 şi 18şi alineat 7,litera a şi ale art 45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată,

H O T A R E S TE :

Art.1. Se aprobă alocarea sumelor necesare în valoare de 2.000 lei pentru protocol,în vederea participării la manifestări culturale organizate de Asociaţia Comunităţilor Mureş-Călimani în parteneriat cu Consiliul local Răstoliţa .
Art.2. Din sumele alocate se vor deconta materialele şi lucrările pentru amenajarea standului în cadrul festivalului,constând în achiziţionarea de materiale,forţă de muncă şi transport,achiziţionarea de combustibili şi lubrefianţi,se vor achita contribuţiile pentru utilităţi,energie electrică,se va achita cota ce revine comunei din cheltuielile comune de participare referitoare la cazare şi masa pentru formaţiile artistice ce vor concerta în cadrul festivalului ,confecţionarea unei protecţii de mal din material lemnos ,orice alte lucrări ce se consideră necesare .Decontarea se va face pe bază de state de plată,facturi,chitanţe fiscale,etc. care se vor înregistra în contabilitatea comunei Răstoliţa .Pentru cetăţenii a căror terenuri vor fi afectate se vor acorda ca despăgubiri următoarele sume ce se vor suporta din bugetul local : Nr. crt. Numele şi prenumele Nr.casă Suma ce se acordă drept despăgubiri 1. Lirca Dumitru 96 1.200 2. Lirca Viorel 86 1.400 3. Şendrea Vasile 231 1.600 4. Stoica Ioan 234 400 5. Simineţi Ioan 50 250 6. Şular Vlasa Ioan 209 500 7. Lirca Rafila 211 500 8. Gliga Iulia 325 650 9. Cozma Mihăilă 236 1.100 10. Oprică Maria 91 250 11. Demian Gligare 47 250 12. Lirca Maria 210 500
Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa ,viceprimarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 24 .din 27 iunie 2007.

Privind dezmembrarea unui teren în satul Gălăoaia .

Consiliul local al comunei Răstoliţa ,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul comisiei de specialitate şi avizul favorabil privind necesitatea şi oportunitatea dezmembrării terenului proprietatea Consiliului local Răstoliţa înscris în C.F. nr.63 Răstoliţa,nr.top.593/4,593/5 ; În temeiul prevederilor art.36 (2), lit c,alineat ,litera c şi ale art 45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată,

H O T A R E S TE :

Art.1. Se aprobă dezmembrare terenului înscris în C.F. 63 Răstoliţa, nr.top.593/4 şi 593/5 proprietatea Consiliului local al comunei Răstoliţa ;
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi secretarul comunei Răstoliţa .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 25 din 27 iunie 2007.

Privind aprobarea modificării Statului de funcţii al angajaţilor Primăriei comunei Răstoliţa începând cu data de 01.06.2007.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate şi avizul favorabil al comisiei privind necesitatea aprobării modificării Statului de funcţii al angajaţilor Primăriei Răstoliţa(funcţii de demnitate publică,funcţionari publici şi personal contractual,începând cu data de 01.01.2007 ; În baza prevederilor O.G. nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007,personalului bugetar salarizat potrivit O.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi persoanalul salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; Având în vedere prevederile O.G. nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici,precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007 În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii şi Organigrama Primăriei comunei Răstoliţa(funcţii de demnitate publică,funcţionari publici şi personal contractual) începând cu data de 01.06.2007 conform Anexelor 1,2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul , referentul cu atribuţii de contabilitate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 26 din 3 iulie 2007.

privind aprobarea Planului de acţiune pentru buna desfăşurare a Festivalului Comunităţilor Mureş-Călimani din perioada 6-8 iulie 2007 .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Văzând Raportul de specialitate al comisiei , privind necesitatea realizării unui Plan comun de desfăşurare a Festivalului Comunităţilor Mureş-Călimani din perioada 6-8 iulie 2007; Având în vedere expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Răstoliţa, În temeiul prevederilor art.36,alineat 6.litera a pct.18 şi 19 litera c şi art.45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală –republicată;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Agenţii comerciali şi persoane fizice autorizate vor desfăşura activitatea numai în baza Avizului propriu de funcţionare pentru Festivalul Comunităţilor Mureş-Călimani ,eliberat de Primăria comunei Răstoliţa şi cu respectarea legislaţiei în vigoare . Art.2. Se interzice agenţilor comerciali sau persoanelor fizice de a practica comerţ ambulant neautorizat în incinta şi în apropierea zonei de desfăşurare a festivalului la o distanţă mai mică de 1 km . Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul ,viceprimarul comunei ,organele de poliţie şi jandarmerie amplasate în dispozitiv.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Şteţco Gavrilă

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.27 din 17 august 2007.

Privind aprobarea spre închiriere a unui spaţiu aparţinând consiliului local.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate al comisiei privind închirierea unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă din proprietatea consiliului local ; În baza anchetei sociale efectuate se ţine cont de propunerile Colectivului de sprijin al autorităţii tutelare ; Analizând cererile depuse şi în funcţie de constatările făcute ,luând în considerare greutăţile familiale a familiei Nichita Andrei care se află într-o situaţie de a nu avea o locuinţă-fiind un caz social ; În temeiul prevederilor art.45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală –republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă închirierea spaţiului proprietatea consiliului local situat în comuna Răstoliţa,nr.88,numitului Nichita Andrei . Art.2. Leopold Nicoleta va proceda la încheierea contractelor de închiriere ,va stabilii şi urmării încasarea chiriei lunare. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi viceprimarul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 28 din 17 august 2007

Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.856 din 6 decembrie 2007 prin care s-au suplimentat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007,pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale,respectiv introducerea apei potabile ; Având în vedere Raportul şi avizul de specialitate al comisiei privind şi referatul ordonatorului principal de credite din care rezultă necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli – rectificat pe anul 2006 ,în vederea efectuării plăţilor la cheltuieli curente ; În baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera „c”pct.4 litera „a” art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală -republicată;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Consiliului local al comunei Răstoliţa ,conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate al Primăriei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 29 din 17 august 2007.

Privind aprobarea efectuării de reparaţii şi montarea de trotuare la Biserica Ortodoxă Răstoliţa

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Expunerea de motive a Comisiei de specialitate privind necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii şi montarea de trotuare,avizul favorabil al comisiei ; În baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,modificată şi completată ; În temeiul prevederilor art.36(2) şi art.45 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă efectuarea de reparaţii şi montarea de trotuare la Biserica Ortodoxă Română - Parohia Răstoliţa. Art.2. Pentru efectuarea lucrărilor de mai sus se vor planifica fonduri băneşti la prima rectificare a bugetului local . Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul,viceprimarul şi contabilul primăriei comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 30 din 17 august 2007.

Privind aprobarea efectuării de reparaţii şi igienizări la şcoala generală Răstoliţa

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Expunerea de motive a Comisiei de specialitate privind necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii şi igienizări la Şcoala generală ; În baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,modificată şi completată ; În temeiul prevederilor art.36(2) şi art.45 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă efectuarea de reparaţii şi igienizări la clădirile Şcolii generale din Răstoliţa ,conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pentru organizarea licitaţiei în vederea efectuării lucrărilor propuse primarul va stabili prin dispoziţie comisia de licitaţie.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi contabilul primăriei comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.31 din 17 august 2007.

Privind aprobarea confecţionării unei protecţii de mal

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea confecţionării unei protecţii de mal pe cursul pârâului Gălăoaia,în vederea prevenirii pericolului de inundaţii a locuinţelor şi terenurilor agricole situate în apropiere ; În temeiul prevederilor art.36(2) pct 6(8)şi art.45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă confecţionarea unei protecţii de mal pe cursul pârâului Gălăoaia ,în aval de drumul naţional .
Art.2. Construcţia se va efectua cu consultarea prealabilă a specialiştilor de la Centrul Hidrotehnic Apele Române Reghin.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa şi referentul cu atribuţii de contabilitate.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 32 din 17 august 2007.

Privind aprobarea efectuării unei documentaţii pentru confecţionarea bustului scriitorului Romulus Guga şi amplasarea în curtea şcolii generale Răstoliţa

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Expunerea de motive a Comisiei de specialitate şi avizul favorabil ,privind necesitatea efectuării documentaţiilor legale pentru confecţionarea unui bust al scriitorului Romulus Guga şi amplasarea acestuia în curtea şcolii generale din Răstoliţa; În baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,modificată şi completată ; În temeiul prevederilor art.36(2) şi art.45 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. aprobarea efectuării unei documentaţii pentru confecţionarea Bustului scriitorului Romulus Guga şi amplasarea în curtea şcolii generale Răstoliţa
Art.2. Pentru organizarea licitaţiei în vederea efectuării lucrărilor propuse primarul va stabili prin dispoziţie comisia de licitaţie.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi contabilul primăriei comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 04.09.2007

Se aprobă organizarea a “Zilei Forestierului “ la nivelul comunei Răstoliţa, judeţul Mureş

Consiliul Local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 septembrie 2007 , legal constituită; Analizând referatul primarului comunei Răstoliţa cu privire la aprobarea susţinerii financiare a desfăşurării “Zilei forestierului” în comuna Răstoliţa, judeţul Mureş şi avizat favorabil de către Comisia pentru agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism. În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, (6) lit. d. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 .Se aprobă organizarea în data de 23 septembrie 2007,începând cu ora 13, festivităţilor prilejuite cu ocazia „Zilei Forestierului”,pa platoul numit „LA ALEI” .
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul,viceprimarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
Secretar Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 34 din 4 septembrie 2007

Privind angajarea unei societăţi specializate în consultanţă pentru întocmirea” Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei pe perioada 2007-2013”

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Raportul şi avizul favorabil al comisiei de specialitate şi referatul ordonatorului principal de credite avizat favorabil ; În baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera „c”pct.5 litera „a” art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală -republicată;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract cu o societate specializată de consultanţă pentru întocmirea „STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI pe perioada 2007-2013”.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate al Primăriei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 35 din 4 septembrie 2007

Privind angajarea unei societăţi specializate în consultanţă pentru alegerea şi stabilirea tarifului optim de facturare a energiei electrice.

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1.007 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ; Având în vedere Raportul şi avizul favorabil al comisiei de specialitate şi referatul ordonatorului principal de credite din care rezultă necesitatea aplicării de tarife diferenţiate la consumul de curent electric în funcţie de durata de consum,de natura activităţii,de puterea contractată; În baza prevederilor Legii nr.13/2007 a energiei electrice cu modificările şi completările ulterioare ; În baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera „c”pct.5 litera „a” art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală -republicată;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract cu o societate specializată de consultanţă pentru alegerea a tarifelor de furnizare a energiei electrice pentru utilizatorii din subordinea consiliului local al comunei Răstoliţa.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate al Primăriei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 04.09.2007

Se dă mandat domnului viceprimar pentru a se ocupa de organizarea bunei desfăşurări a “Zilei Forestierului “la nivelul comunei Răstoliţa, judeţul Mureş

Consiliul Local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 septembrie 2007 , legal constituită; Analizând referatul primarului comunei Răstoliţa cu privire la aprobarea susţinerii financiare a desfăşurării “Zilei forestierului” în comuna Răstoliţa, judeţul Mureş şi avizat favorabil de către Comisia pentru agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism. În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, (6) lit. d. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 .Se se mandatează domnul viceprimar Lirca Ioan-Marius pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor.
Art. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru decontarea cheltuielilor aferente desfăşurării manifestaţiei culturale.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul,viceprimarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
Secretar Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 04.09.2007

Cu privire la aprobarea susţinerii financiare a subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş

Consiliul Local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 septembrie 2007 , legal constituită; Analizând referatul primarului comunei Răstoliţa cu privire la aprobarea susţinerii financiare a subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş şi avizată favorabil de către Comisia pentru agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism. Având în vedere prevederile O.G. nr. 40/2006 pentru aprobara şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007 cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 904 din 07.08.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007 – 2013. În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, (4) lit. d. şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă susţinerea financiară a subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş pe durata derulării acestuia.
Art. 2 Se aprobă asigurarea contribuţiei în procent de 15% pentru cofinanţarea cheltuielilor eligibile precum şi a cheltuielilor neeligibile din partea comunei Răstoliţa judeţul Mureş.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea prezentei Horătâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
Secretar Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA NR. 38 din 04.09.2007

Privind mandatarea primarului comuneiRăstoliţa în vederea semnării convenţiei privind subprogramul Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş

Consiliul Local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din 4 septembrie 2007, legal constituită Văzând referatul primarului comunei Răstoliţa cu privire la mandatarea în mod expres a primarului în vederea semnării Convenţiei de implementare în programul Reabilitarea şi extinderea infrastructurilor de apă şi apă uzată, subprogramul Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş şi avizată favorabil de către Comisia pentru agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism. Având în vedere prevederile H.G. nr. 904 din 07.08.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu şi care se vor executa în perioada 2007 – 2013. În baza prevederilor art. 26 alin. 5 şi art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b pct.4, lit. e şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se mandatează în mod expres primarul comunei Răstoliţa, domnul Mogilă Gheorghe în vederea semnării Convenţiei de finanţare cu Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile privind implementarea programului Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată, subprogramul Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş. Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
Secretar Oprică Constantin


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 04.09.2007

Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş

Consiliul Local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 septembrie 2007 , legal constituită; Analizând referatul primarului comunei Răstoliţa cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş În baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Răstoliţa nr. 37/2007 privind aprobarea susţinerii financiare a subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş. În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b pct. 4 litera d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Domnul Mogilă Gheorghe, primarul comunei Răstoliţa se numeşte ca responsabil pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
Secretar Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 40 din 04.09.2007

Cu privire la desemnarea persoanei pentru management de proiect pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş

Consiliul Local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 septembrie 2007 , legal constituită; Analizând referatul primarului comunei Răstoliţa cu privire la desemnarea persoanei pentru managementul de proiect pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş . Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Răstoliţa nr. 37/2007 privind aprobarea susţinerii financiare a subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b pct. 4 litera d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Domnul Lirca Marius Ioan, viceprimar al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş, se desemnează ca responsabil management de proiect pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
Secretar Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 04.09.2007

Cu privire la desemnarea persoanei pentru certificarea eligibilităţii cheltuielilor pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş

Consiliul Local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară în data de 4 septembrie 2007 , legal constituită; Analizând referatul primarului comunei Răstoliţa cu privire la desemnarea persoanei pentru certificarea eligibilităţii cheltuielilor pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Răstoliţa nr. 37/2007 privind aprobarea susţinerii financiare a subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b pct. 4 litera d şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Domnişoara Leopold Nicoleta, referent contabil la Primăria comunei Răstoliţa, judeţul Mureş se desemnează pentru certificarea eligibilităţii cheltuielilor pentru implementarea subprogramului Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Răstoliţa, satele Andreneasa, Borzia, Gălăoaia, Iod, Răstoliţa, judeţul Mureş
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa şi domnişoara Leopold Nicoleta, referent contabil la Primăria comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Şteţco Gavrilă

Contrasemnează
Secretar Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

H O T Ă R Â R E A Nr. 42 din 4 septembrie 2007

Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 .

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.904 din 7 august 2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu,care se vor executa în perioada 2007-2013 ; Având în vedere Raportul şi avizul de specialitate al comisiei privind şi referatul ordonatorului principal de credite din care rezultă necesitatea modificării bugetului local pentru introducerea valorilor alocate realizării subprogramului „Canalizare menajeră şi Staţie de epurare în comuna Răstoliţa,satele Andreneasa,Borzia,Gălăoaia,Iod şi Răstoliţa ; În baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare ; În temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera „c”pct.4 litera „a” art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală -republicată;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Consiliului local al comunei Răstoliţa ,conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ,pentru introducerea valorilor alocate realizării subprogramului „Canalizare menajeră şi Staţie de epurare în comuna Răstoliţa,satele Andreneasa,Borzia,Gălăoaia,Iod şi Răstoliţa,judeţul Mureş
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul şi referentul cu atribuţii de contabilitate al Primăriei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ing. Gavrilă Şteţco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Oprică


ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ COMUNA RĂSTOLIŢA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Răstoliţa, nr. 335, cod poştal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

H O T Ă R Â R E A Nr. 43 din 23 octombrie 2007.

Privind aprobarea efectuării de reparaţii capitale la şcolile generale din satele Iod şi Andreneasa

Consiliul local al comunei Răstoliţa,întrunit în şedinţă ordinară de lucru ; Având în vedere Expunerea de motive a Comisiei de specialitate privind necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţii şi igienizări la Şcoala generală ; În baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,modificată şi completată ; În temeiul prevederilor art.36(2),litera „b” pct.(4) litera „d” şi art.45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală- republicată ;

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Se aprobă efectuarea de reparaţii capitale la clădirile Şcolii generale din satul Iod şi Şcoala generală din satul Andreneasa .
Art.2. Pentru organizarea licitaţiei publice în vederea atribuirii lucrărilor primarul va stabili prin dispoziţie componenţa nominală a comisiei de licitaţie.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul ,viceprimarul şi contabilul primăriei comunei Răstoliţa.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan Coja

Contrasemnează
-secretar- Constantin Oprică

DOCUMENTE ALEGERI LOCALE 2020

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE

NR. 76 RASTOLITA
 
INFORMARE FERMIERI MASURI PNDR 2014-2020
ANUNTURI PUBLICE
RAPOARTE, INFORMARI, REGULAMENTE
RAPOARTE EVALUARE IMPLEMENTAREA LEGII NR. 544/2001 SI 52/2003

 

BUGET LOCAL
BUGET LOCAL 2011
BUGET LOCAL 2010
BUGET LOCAL 2009
BUGET LOCAL 2008
  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
  SITUATII FINANCIARE
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2023
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2022
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2021
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2020
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2019
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2018
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2017
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2016
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2015
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2014
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2013
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2012
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2011
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2010
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2009
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2008
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2007
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2023
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2022
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2021
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2020
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2019
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2018
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2017
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2016
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2015
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2014
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2013
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2012
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2011
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2010
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2009
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2008
EVIDENTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE
CERTIFICATE DE URBANISM EMISE
PUBLICATII CASATORIE
SITUATII FINANCIARE
Programul cu publicul
Luni 8:00 - 16:00
Marti 8:00 - 16:00
Miercuri 8:00 - 16:00
Joi 8:00 - 16:00
Vineri 8:00 - 16:00

Decesele intervenite in zilele de sambata, dumineca si sarbatorile legale se vor inregistra de referent Hurghiș Ionela Valonia si Consilier Demian Angela

 

PROGRAM DE AUDIENȚE
Primar MARȚI - 8:00 - 10:00
Viceprimar MIERCURI - 11:00 - 13:00
Secretar JOI - 8:00 - 11:00

 

Adresa: Principală, nr. 335
Localitatea: Rastolita
Judet: Mures
Tara: Romania
Cod postal: 547480
Telefon: 0265-532339
Fax: 0265-532104
URL: www.comunarastolita.ro
Primaria Comunei Rastolita | Mures | Romania +40-265-532339, +40-265-532202, +40-265-532104, +40-265-532118 rastolita@cjmures.ro

Preluarea oricarui material de pe acest site fara autorizarea in prealabil din partea echipei noastre constituie infractiune la
Legea nr. 8/1996 cu privire la Drepturile De Autor.
© 2005- Toate drepturile rezervate Primaria Comunei Rastolita.