Comuna Rastolita
Prima Pagina Administratia Consiliul Local Institutii Cultura Formulare online Galerie Foto Contact
Hotarari ale Consiliului Local

ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 1 din 30 ianuarie 2007.

Privind aprobarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2007 .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea aprob─ârii bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2007 ; ├Än baza prevederilor Legii 486/2005 a bugetului de stat pe anul 2007 . ├Än temeiul prevederilor art.38 alineat 4,litera ÔÇ×aÔÇŁ art.46 alineatul 1 ┼či 3 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â bugetul de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2007, al Consiliului local al comunei R─âstoli┼úa, conform Anexei nr.1 care face parte integrant─â din prezenta hot─âr├óre. Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či contabilul comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Movil─â Dumitru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 2 din 28 FEBRUARIE 2007.

Privind cuprinderea ├«n bugetul de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2007 a sumelor necesare ├«ntocmirii ┼či definitiv─ârii Planurilor Urbanistice Generale pentru comuna R─âstoli┼úa ┼či ├«ntocmirea documenta┼úiei pentru proiect tehnic ├«n vedere construirii unui c─âmin cultural .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate ┼či avizul favorabil al comisiei privind necesitatea aprob─ârii cuprinderii ├«n bugetul de venituri ┼či cheltuieli-rectificat- pe anul 2007 a sumelor necesare pentru ├«ntocmirea ┼či definitivarea Planurilor Urbanistice Generale ; ├Än baza prevederilor art23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii republicat─â ┼či art.36(5)litera c din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â ; ├Än temeiul prevederilor art.45 alineat 2,litera ÔÇ×eÔÇŁ din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local în vederea definitivării Planurilor Urbanistice Generale a comunei Răstoliţa .
Art.2. Se aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru întocmirea documentaţiei în faza de proiect tehnic pentru construirea unui cămin cultural.
Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate ,care vor supune aprob─ârii consiliului local cuantumul sumelor necesare prev─âzute la art.1 ┼či art.2., prin rectificarea bugetului local de venituri ┼či cheltuieli .

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é Hener Alexandru

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 3 din 28 Februarie 2007.

Privind achiziţionarea unei autospeciale pentru primă intervenţie la incendii .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea aprob─ârii achizi┼úion─ârii unei autospeciale de prim─â interven┼úie la incendii ; ├Än baza prevederilor art.36(2)litera ÔÇ×dÔÇŁ din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â ; ├Än temeiul prevederilor art.45 alineat 2,litera ÔÇ×eÔÇŁ din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprobă achiziţionarea unei autospeciale de primă intervenţie la incendiu din fondurile alocate cu această destinaţie din bugetul local pe anul 2007 .
Art.2. Se aprob─â constituirea unei comisii formate din Mogil─â Gheorghe primar,┼×te┼úco Gavril─â consilier,Movil─â Ioan-consilier,Demian Petru consilier,Sava Emil-Ilie ┼čef forma┼úie de pompieri ┼či Mo┼úoc Dorel pompier- specialist ,care se vor deplasa la societatea care comercializeaz─â utilaje ┼či vor verifica la fa┼úa locului capacitatea ┼či modul de func┼úionare a utilajului ┼či vor decide asupra achizi┼úion─ârii .
Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul , referentul cu atribu┼úii de contabilitate ┼či membrii comisiei prev─âzu┼úi la art.2. .

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é Hener Alexandru
Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 4 din 28 Februarie 2007.

Privind aprobarea modificării Statului de funcţii al angajaţilor Primăriei comunei Răstoliţa începând cu data de 01.01.2007.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate ┼či avizul favorabil al comisiei privind necesitatea aprob─ârii modific─ârii Statului de func┼úii al angaja┼úilor Prim─âriei R─âstoli┼úa(func┼úii de demnitate public─â,func┼úionari publici ┼či personal contractual,├«ncep├ónd cu data de 01.01.2007 ; ├Än baza prevederilor O.G. nr.10/2007 privind cre┼čterile salariale ce se vor acorda ├«n anul 2007,personalului bugetar salarizat potrivit O.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz─â pentru personalul contractual din sectorul bugetar ┼či persoanalul salarizat potrivit anexelor nr.II ┼či III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz─â ├«n sectorul bugetar ┼či a indemniza┼úiilor pentru persoane care ocup─â func┼úii de demnitate public─â; Av├ónd ├«n vedere prevederile O.G. nr.6/2007 privind unele m─âsuri de reglementare a drepturilor salariale ┼či altor drepturi ale func┼úionarilor publici p├ón─â la intrarea ├«n vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare ┼či alte drepturi ale func┼úionarilor publici,precum ┼či cre┼čterile salariale care se acord─â func┼úionarilor publici ├«n anul 2007 ├Än temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â Statul de func┼úii ┼či Organigrama Prim─âriei comunei R─âstoli┼úa(func┼úii de demnitate public─â,func┼úionari publici ┼či personal contractual) ├«ncep├ónd cu data de 01.01.2007 conform Anexelor 1,2 ┼či 3 care fac parte integrant─â din prezenta hot─âr├óre. Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul , referentul cu atribu┼úii de contabilitate .

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL


H O T Ă R Â R E A Nr. 5 din 22 martie 2007.

Privind aprobarea utiliz─ârii unor sume din fondul de rulment existent la 31.12 . 2006.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Referatul ├«ntocmit de primarul comunei ┼či contabilul prim─âriei, Expunerea de motive a comisiei de specialitate la Proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea utiliz─ârii de sume pentru ├«ntocmirea proiectului tehnic ├«n vederea construirii obiectivului c─âmin cultural R─âstoli┼úa ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 4,litera ÔÇ×aÔÇŁ ┼či art.45 alineatul 2 literaÔÇŁaÔÇŁ din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprobă utilizarea din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2006 prin constituirea fondului de rulment a sumei de 22.400 lei în vederea realizării proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului cămin cultural în satul Răstoliţa.
Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate al comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 6 din 22 martie 2007.

Privind aprobarea încheierii unui contract de administrare a terenurilor proprietatea consiliului local .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Referatul ├«ntocmit de agentul agricol ┼či aprobat de primar, Expunerea de motive a comisiei de specialitate la Proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea ├«ncheierii unui contract de administrare a terenurilor proprietatea consiliului local pentru a fi folosit ca fond de v├ón─âtoare de c─âtre A.V.P.S. ÔÇ×Coco┼čul de munteÔÇŁR─âstoli┼úa ; ├Än baza prevederilor Legii nr.407/2006 a v├ón─âtorii ┼či protec┼úiei fondului cinegetic,a Ordinului nr.509/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de v├ón─âtoare ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ÔÇ×cÔÇŁ ┼či art.45 alineatul 2 literaÔÇŁaÔÇŁ din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â ├«ncheierea unui contract de administrare a terenurilor cu vegeta┼úie forestier─â ┼či p─â┼čuni ├«mp─âdurite proprietatea consiliului local , ┼či a persoanelor fizice care de┼úin suprafe┼úe de teren forestier pentru a fi administrat ca fond de v├ón─âtoare de c─âtre A.V.P.S. ÔÇ×Coco┼čul de munteÔÇŁR─âstoli┼úa ;
Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate al comunei R─âstoli┼úa. Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA Nr.7 din 22 martie 2007
Privind stabilirea limitelor minime ce s-ar putea ob┼úine din v├ózarea ┼či utilizarea terenurilor, cl─âdirilor, animalelor, autoturismelor pe anul 2007

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa , ├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Referatul privind adoptarea criteriilor de evaluare nete anuale realizate din v├ónzarea ┼či utilizarea terenurilor ,cl─âdirilor ,spa┼úiilor locative sau alte bunuri mobile ┼či imobile ,altele dec├ót locuin┼úa minim─â ┼či bunurile necesare nevoilor familiei; ├Än baza prevederior art.8 ┼či 9 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat; ├Än temeiul art.45(1) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â;

HOT─éR─é┼×TE:

Art.1 Se stabilesc limitele minime ale veniturilor medii anuale ce s-ar putea ob┼úine din v├ónzarea ┼či din utilizarea terenurilor , cl─âdirilor , animalelor dup─â cum urmeaz─â: Categoria de animale din gospod─ârie Venituri anuale ce se realizeaz─â Bovine 300 RON /an/cap Ovine 30 RON /an/cap Caprine 30 RON /an/cap Cabaline 700 RON/an/cap Terenuri- indiferent de categoria de folosin┼ú─â 40 RON /ha/an
Art.2 Pentru deţinătorii de terenuri indiferent de categoria de folosinţă se va lua în calcul suma la venituri de 40 RON /ha /an. Pentru terenurile cu vegetaţie forestieră venitul se v-a stabili în în funcţie de masa lemnoasă exploatatăîn anul respectiv, făcând dovada cu adeverinţă emisă de O.S.
Art.3 Pentru persoanele care de┼úin o alt─â locuin┼ú─â ┼či este ├«nchiriat─â se v-a solicita adeverin┼ú─â din partea Percep┼úiei rurale Deda din care v-a rezulta valoarea lunar─â a chiriei.
Art.4 Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├«ri se ├«ncredin┼úeaz─â referentul cu probleme sociale , referentul cu atribu┼úii de contabilitate ┼či primarul comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Avizat pentru legalitate
- secretar - Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 8 din 22 martie 2007.

Privind acordarea avizului consultativ favorabil pentru ocuparea postului de director la ┼čcoala general─â.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Referatul ├«ntocmit de primarul comunei din care rezult─â c─â doamna Lirca Ioana profesoar─â a participat ┼či a c├ó┼čtigat concursul pentru ocuparea postului de director la ┼čcoala general─â din R─âstoli┼úa ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 6,litera ÔÇ×aÔÇŁ ┼či art.45 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se acord─â aviz favorabil privind numirea ├«n func┼úia de director al ┼čcolii generale din R─âstoli┼úa a doamnei profesor Lirca Ioana .
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 9 din 22 martie 2007.

Privind aprobarea Planului de analiz─â ┼či acoperire a riscurilor .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Referatul ├«ntocmit de primarul comunei din care rezult─â c─â la nivelul comunei trebuie aprobat Planul de analiz─â ┼či acoperire a riscurilor,avizul favorabil al comisiei de specialitate ; ├Än temeiul prevederilor art.36 ┼či art.45 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â Planul de analiz─â ┼či acoperire a riscurilor la nivelul comunei R─âstoli┼úa conform anexei care face parte integrant─â din prezenta hot─âr├óre .
Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul comunei R─âstoli┼úa ┼či referentul de specialitate cu atribu┼úii ├«n situa┼úii de urgen┼ú─â .

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 11 din 27 aprilie 2007.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,jude┼úul Mure┼č,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ├«n data de 27 aprilie 2006. Av├ónd ├«n vedere prevederile Legii nr.72 din 16 ianuarie 2002 a zootehniei, Hot─âr├órea Guvernului nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.72/2002 ┼či a Ordinului comun al Ministerului Agriculturii,Alimenta┼úiei ┼či P─âdurilor ┼či al Administra┼úiei Publice nr.226/235/2003 privind Strategia de organizare a activit─â┼úii de ├«mbun─ât─â┼úire ┼či exploatarea paji┼čtilor la nivel na┼úional pe termen mediu ┼či lung,Hot─âr├órea nr.21/17 februarie 2005 a Consiliului jude┼úean Mure┼č ; ┼óin├ónd cont de referatul comisiei de specialitate ┼či avizul favorabil ; ├Än temeiul prevederilor art.36(2) lit c ┼či ale art 45, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â,

H O T A R E S TE :

ART.1.-Se repartizeaz─â trupurile de p─â┼čune pentru p─â┼čunat , pe anul 2007,dup─â cum urmeaz─â: -Trupul de p─â┼čune ÔÇ×Valea IoduluiÔÇŁ pentru vacile cu lapte ┼či tineret bovin ale locuitorilor din satul Iod; -Trupul de p─â┼čune ÔÇ×Brani┼čteÔÇŁ pentru vacile cu lapte ┼či tineret bovin ale locuitorilor din satele Borzia ┼či G─âl─âoaia; -Trupul de p─â┼čune ÔÇ×Valea R─âstoli┼úaÔÇŁ,ÔÇŁCiumineaÔÇŁ,ÔÇŁPodireul cu butuciÔÇŁ,ÔÇŁPodireul lui AurelÔÇŁ, ÔÇŁ pentru vacile cu lapte ┼či tineret bovin ale locuitorilor din satul R─âstoli┼úa; -Trupul de p─â┼čune ÔÇ×S─âr─âcinÔÇŁ ÔÇŁ pentru vacile cu lapte ┼či tineret bovin ale locuitorilor din satul Andreneasa; -Trupul de p─â┼čune ÔÇ×BortaÔÇŁ,ÔÇŁBelciuÔÇŁ,ÔÇŁCiungituraÔÇŁ pentru ovinele locuitorilor din satul Iod ; -Trupul de p─â┼čune ÔÇ×PaltinÔÇŁ, pentru ovinele locuitorilor din satul R─âstoli┼úa ; -Trupul de p─â┼čune ÔÇ×Tarni┼úaÔÇŁ , pentru ovinele locuitorilor din satele Borzia ┼či G─âl─âoaia; -Trupul de p─â┼čune ÔÇ×F├«nt├«nelÔÇŁ , pentru ovinele locuitorilor din satul Andreneasa; Cet─â┼úenii comunei R─âstoli┼úa care din diferite motive opteaz─â pentru oricare din trupurile de p─â┼čune de mai sus o pot face ,la propria alegere . ÔÇŽ///ÔÇŽ
ART.2.Se stabilesc taxele de p─â┼čunat pe anul 2006 dup─â cum urmeaz─â: -bovine adulte 18 lei/cap/sezon -tineret bovin 9 lei/cap/sezon -ovine ┼či caprine 4 lei/cap/sezon - tineret ovin ┼či caprin 2 lei/cap/sezon -cabaline peste 2 ani 22 lei/cap/sezon -tineret cabalin 11 lei/cap/sezon
ART.3.Comitetul comunal pentru organizarea p─â┼čunatului va avea urm─âtoarea componen┼ú─â: 1.Mogil─â Gheorghe primar 2.Lirca Marius-Ioan viceprimar 3.Ing.Farca┼č Liviu ┼čef ocol silvic 4.B├«ndil─â Violeta-Marinela agent agricol 5.Dr.Antal Ioan medic veterinar 6.Moldovan Gheorghe consilier 7.Coja Ioan consilier 8.Hener Alexandru consilier
ART.4.-Comitetele pentru organizarea p─â┼čunatului pe sate se aprob─â ├«n urm─âtoarea componen┼ú─â: Satul Andreneasa -Movil─â Augustin -Movil─â Dumitru -Lirca Gheorghe -Bondrea Mihail -Cif Alexandru -Vlaic Aurel Satele Borzia-G─âl─âoaia -Buna Ioan -┼×andor Vasile -Molnar Eugen -B├«ndil─â Violeta-Marinela -┼×te┼úco Gavril─â Satul Iod. -Hener Alexandru -Portic Mihail -Vasile Gheorghe -Kis Eugen -H─âr┼čan Aurel Satul R─âstoli┼úa -Lirca Valer -┼×andor Petru -Vlaic D─ânil─â -Moldovan Gheorghe -Simine┼ú Gheorghi┼ú─â -Movil─â Petru
ART.5.Taxa de gloab─â se stabile┼čte la 500.000 lei/cap de cabalin─â ┼či bovin─â,la 20.000 lei/cap de ovin─â ┼či caprin─â ┼či 50.000 lei/cap de tineret bovin ┼či cabalin,dup─â ├«ncasare taxei 50 % se va acorda persoanei care ├«l aduce la domiciliul s─âu ┼či 50 % pentru cel care ├«ngrije┼čte animalul . ÔÇŽ///ÔÇŽ
ART.6.┼×eful ocolului silvic privat ÔÇ×Cerbul Carpatin ÔÇ×va desemna o comisie compus─â din aparatul de specialitate ┼či consilieri comunali care se va deplasa ├«n trupurile de p─â┼čune comunale,pentru a se stabili lucr─ârile necesare ,a se efectua pentru refacerea suprastructurii acestora,pentru supravegherea execut─ârii lucr─ârilor,de recep┼úionare a lucr─ârilor efectuate at├ót din punct de vedere cantitativ c├ót ┼či calitativ .
ART.7.┼óarina se ├«nchide la date de 1o mai 2006 ,c├ónd este termenul limit─â de plecare a turmelor ├«n p─â┼čunile montane ┼či se deschide la data de 12 septembrie 2006.Turmele ce coboar─â din p─â┼čunile montane vor amplasa st├óna ├«n locurile anume stabilite de comun acord cu primarul ,pe terenurile proprietate privat─â a comunei .
ART.8. Proprietarii de animale vor efectua c├óte 2 zile de munc─â contributiv─â pentru una unitate vit─â mare iar valoarea unei zile munc─â neefectuat─â se stabile┼čte la 200.000 lei .
ART.9. Urm─ârirea presta┼úiilor efectuate de c─âtre de┼úin─âtorii de animale se face de personalul Ocolului silvic ÔÇ×Cerbul CarpatinÔÇŁ ┼či agentul agricol,iar la terminarea lucr─ârilor se va prezenta primarului o situa┼úie nominal─â a celor care nu au efectuat zilele de contribu┼úie stabilite ┼či se va proceda la darea ├«n debit pentru executare silit─â ,inclusiv restan┼úierii din anul 2006 .
Art.10.Cu aducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul comunei R─âstoli┼úa ,conducerea ocolului silvic ÔÇ×Cerbul CarpatinÔÇŁ ┼či comisiile de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 12 din 27 aprilie 2007.

Privind aprobarea efectu─ârii lucr─ârilor de cur─â┼úire ┼či fertilizare a trupurilor de p─â┼čune ÔÇ×Valea IoduluiÔÇŁ,ÔÇŁCiumineaÔÇŁ ┼či ÔÇ×Brani┼čte I ┼či IIÔÇŁ.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea efectu─ârii lucr─ârilor de cur─â┼úire a trupurilor de p─â┼čune ÔÇ×Valea IoduluiÔÇŁ,ÔÇŁCiumineaÔÇŁ ┼či ÔÇ×Brani┼čte I ┼či IIÔÇŁ avizat favorabil . ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2, litera ÔÇ×cÔÇŁ pct 5 litera ÔÇ×aÔÇŁ ┼či art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â efectu─ârii lucr─ârilor de cur─â┼úire a trupurile de p─â┼čune ÔÇ×Valea IoduluiÔÇŁ,ÔÇŁCiumineaÔÇŁ ┼či ÔÇ×Brani┼čte I ┼či IIÔÇŁ.
Art.2. Pentru lucr─ârile propuse a se efectua , fondurile necesare se vor asigura de c─âtre Ocolul silvic ÔÇ×Cerbul CarpatinÔÇŁ se va ├«ntocmi caiet de sarcini ┼či lucr─ârile se vor organiza sub directa supraveghere a personalului silvic .
Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či contabilul prim─âriei comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 13 din 27 aprilie 2007.

Privind aprobarea ├«ncheierii unor contracte de arendare pentru p─â┼čunile comunale.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea ├«ncheierii de contracte de arendare a trupurilor de p─â┼čune proprietatea comunei avizat favorabil . ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2, litera ÔÇ×cÔÇŁ pct 5 litera ÔÇ×aÔÇŁ ┼či art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â ├«ncheierea de contracte de arendare pentru p─â┼čunile comunale pentru o perioad─â de maxim 5 ani .
Art.2. Pentru lucr─ârile propuse a se efectua , fondurile necesare se vor asigura de c─âtre Ocolul silvic ÔÇ×Cerbul CarpatinÔÇŁ se va ├«ntocmi caiet de sarcini ┼či lucr─ârile se vor organiza sub directa supraveghere a personalului silvic .
Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či contabilul prim─âriei comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 14 din 27 aprilie 2007

Privind angajarea unei societ─â┼úi specializate ├«n consultan┼ú─â pentru ├«ntocmireaÔÇŁ Monografiei comuneiÔÇŁ.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul ┼či avizul favorabil al comisiei de specialitate ┼či referatul ordonatorului principal de credite avizat favorabil ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ÔÇ×dÔÇŁpct.5 litera ÔÇ×aÔÇŁ art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â -republicat─â;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â ├«ncheierea unui contract cu o societate specializat─â de consultan┼ú─â pentru a ├«ntocmi ÔÇ× MONOGRAFIA COMUNEI ÔÇŁ. Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate al Prim─âriei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Alexandru Hener

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 15 din 27 aprilie 2007

Privind ├«ntocmirea unui studiu de oportunitate Privind efectuarea unui schimb de teren ├«ntre Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa ┼či numitul ┼×endrea Vasile ├«n vederea ├«nfiin┼ú─ârii unei pepiniere Silvice..

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul ┼či avizul favorabil al comisiei de specialitate ┼či referatul ordonatorului principal de credite avizat favorabil ; ├Än baza referatului ┼čefului ocolului silvic ÔÇ×Cerbul CarpatinÔÇŁdin care reiese necesitatea ├«nfiin┼ú─ârii unei pepiniere silvice ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ÔÇ×cÔÇŁpct.5 litera ÔÇ×aÔÇŁ art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â -republicat─â;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â ├«ntocmirea unui studiu de oportunitate ├«n vederea efectu─ârii unui schimb de teren ├«ntre Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa ┼či numitul ┼×endrea Vasile ,├«n vederea realiz─ârii unei pepiniere silvice.
Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ,referentul cu atribu┼úii de contabilitate al Prim─âriei R─âstoli┼úa ┼či ┼čeful ocolului silvic ÔÇ×Cerbul CarpatinÔÇŁ.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Alexandru Hener

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 16 din 27 aprilie 2007

Privind aprobarea noilor tarife pentru paza p─âdurilor.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul ┼či avizul favorabil al comisiei de specialitate ┼či referatul ordonatorului principal de credite avizat favorabil ; ├Än baza prevederilor O.G. 139/2005 privind administrarea p─âdurilor din Romania,a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor ┼či protec┼úia persoanelor,O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic ┼či administrarea fondului forestier na┼úional ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ÔÇ×cÔÇŁpct.5 litera ÔÇ×aÔÇŁ art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â -republicat─â;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â ├«ncep├ónd cu data intr─ârii ├«n vigoare a prezentei hot─âr├óri tariful de paz─â a p─âdurilor ┼či servicii silvice este de 50 lei/an/ha .
Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či ┼čeful ocolului silvic privat ÔÇ×Cerbul CarpatinÔÇŁ.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Alexandru Hener

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 17 din 18 mai 2007.

Privind aprobarea utiliz─ârii ├«n ├«ntregime a sumelor existente ├«n fondul de rulment existent la 31.12 . 2006 ┼či rectificarea bugetului de venituri ┼či cheltuieli pe anul 2007.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â extraordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Referatul ├«ntocmit de primarul comunei ┼či contabilul prim─âriei, Expunerea de motive a comisiei de specialitate la Proiectul de hot─âr├óre privind aprobarea utiliz─ârii de sume din fondul de rulment ├«n vederea efectu─ârii pl─â┼úii la Proiectul ├«n faza SF. pentru Modernizarea drumurilor comunale,plata lucr─ârilor de repara┼úii capitale efectuate la ┼×coala General─â clasele I-VIII R─âstoli┼úa,scoaterea la licita┼úie public─â a lucr─ârii de investi┼úie ÔÇ×Introducerea apei potabile ├«n comuna R─âstoli┼úaÔÇŁ,stabilirea ┼či repartizarea sumelor necesare pl─â┼úii membrilor ├«n comisia comunal─â de fond funciar ┼či a sporului de dispozitiv pentru aparatul propriu , conform Sentin┼úei civile 165/10.04.2007; ├Än baza H.G. nr.300 din 28 martie 2007,privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat c─âtre bugetele locale pentru finan┼úarea ├«n 2007,a unor cheltuieli de capital a unit─â┼úilor de ├«nv─â┼ú─âm├ónt pre┼čcolar; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 4,litera ÔÇ×aÔÇŁ ┼či art.45 alineatul 2 literaÔÇŁaÔÇŁ din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â utilizarea ├«n ├«ntregimea sumelor din excedentul anual al bugetului local rezultat la ├«ncheierea exerci┼úiului bugetar la 31 decembrie 2006, prin constituirea fondului de rulment ├«n vederea efectu─ârii pl─â┼úilor la Proiectul ├«n faza SF. pentru Modernizarea drumurilor comunale ├«n sum─â de 28.000 ┼či suma de 200.000 lei pentru plata lucr─ârilor de repara┼úii capitale la ┼×coala general─â clasele I-VIII R─âstoli┼úa ,iar suma de 87.800 lei pentru acoperirea eventualelor goluri de cas─â .
Art.2. Se aprob─â scoaterea la licita┼úie public─â a lucr─ârilor de introducere a apei potabile ├«n comuna R─âstoli┼úa ┼či repartizarea sumei de 570.000 RON ca prim─â tran┼č─â primit─â conform HGR. nr.379/25 aprilie 2007,privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad─âugat─â pentru finan┼úarea Programului de Dezvoltare a Infrastructurii ├«n spa┼úiul rural conform O.G. nr.7/2006.
Art.3. Se vor prevede ├«n rectificare stabilirea sumelor necesare pl─â┼úii membrilor ├«n comisia comunal─â de fond funciar ┼či a sporului de dispozitiv pentru aparatul propriu , conform Sentin┼úei civile 165/10.04.2007.
Art.4. Se vor prevede ├«n rectificare stabilirea sumei de 300.000 lei pentru plata cheltuielilor de repara┼úii la ┼čcoala general─â R─âstoli┼úa.
Art.5. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezenti hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate al comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 18 din 18 mai 2007.

Privind scoaterea la licita┼úie public─â ├«n vederea atribuirii contractului de achizi┼úie public─â ÔÇ×Alimentare cu ap─â ├«n comuna R─âstoli┼úaÔÇŁ

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa ,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â extraordinar─â de lucru ; ├Än baza prevederilor Ordonan┼úei de Urgen┼ú─â nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi┼úie public─â,a contractelor de concesiune de lucr─âri publice ┼či a contractelor de concesiune servicii,aprobat─â ┼či modificat─â prin Legea nr.337/2006,Hot─âr├órea Guvernului nr.925/2006,prevederile Legii nr.50/1991 ÔÇôrepublicat─â; Av├ónd ├«n vedere Raportul comisiei de specialitate ┼či avizul favorabil privind necesitatea ┼či oportunitatea realiz─ârii lucr─ârii de investi┼úie ÔÇ×Alimentarea cu ap─â a comunei R─âstoli┼úa,satele Andreneasa,Borzia,G─âl─âoaia ,Iod ┼či R─âstoli┼úa; ├Än temeiul prevederilor art.36 (2), lit b,alineat 4,litera d ┼či ale art 45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T A R E S TE :

Art.1. Se aprob─â scoaterea la licita┼úie public─â ├«n vederea atribuirii contractului de achizi┼úie public─â de execu┼úie pentru lucrarea de investi┼úie ÔÇ×Alimentarea cu ap─â ├«n comuna R─âstoli┼úa,satele Andreneasa,Borzia,G─âl─âoaia,Iod ┼či R─âstoli┼úaÔÇŁ.
Art.2.Cu aducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul comunei R─âstoli┼úa ,viceprimarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr.21 din 31 mai 2007

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectuluiÔÇ×CANALIZARE MENAJER─é ┼×I STA┼óIE DE EPURARE ├ÄN COMUNA RASTOLI┼óA ,jude┼úul Mure┼čÔÇŁ precum ┼či a altor m─âsuri necesare implement─ârii acestuia.

├Än temeiul art.45(1) din Legea administra┼úiei publice locale nr.215/2001 republicat─â, ├Än baza prevederilor ├«nscrise ├«n devizul general al lucr─ârii ┼či a prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii ,modificat─â ┼či completat─â ; Analiz├ónd indicatorii tehnico-economici ai proiectului ÔÇ×CANALIZARE MENAJER─é ┼×I STA┼óIE DE EPURARE ├ÄN COMUNA R─éSTOLI┼óA ,jude┼úul Mure┼čÔÇŁ,av├ónd ├«n vedere prevederile art.36 alineat 2,litera b, d, din Legea nr.215/2001 republicat─â,CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R─éSTOLI┼óA, jude┼úul MURE┼×,adopt─â prezenta HOT─éR├éRE.
Art.1.-Se aprob─â indicatorii tehnico-economici a proiectului ÔÇ×CANALIZARE MENAJER─é ┼×I STA┼óIE DE EPURARE ├ÄN COMUNA R─éSTOLI┼óA,jude┼úul MURE┼× ÔÇŁ,pentru care se solicit─â finan┼úarea ├«n baza Programului de dezvoltare a infrastructurii ├«n spa┼úiul rural ,proiect finan┼úat din bugetul statului prin Ministerul Mediului ┼či Dezvolt─ârii Durabile,respectiv indicatorii tehnico economici,dup─â cum urmeaz─â: a)Valoarea total─â a investi┼úiei inclusiv TVA 8. 811.187,49 ron din care: b)construc┼úii montaj 8.209.888,29 ron
Art.2.-Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prev─âzut la art.1.precum ┼či cheltuielile de ├«ntre┼úinere ┼či exploatare pentru aceasta se suport─â din veniturile proprii ale bugetului local ┼či/sau ├«mprumuturi .
Art.3.-Se ia act de Declara┼úia pe propria r─âspundere a reprezentantului legal al CONSILIULUI LOCAL R─éSTOLI┼óA,jude┼úul Mure┼č.
Art.4.-Cu ducerea la ├«ndeplinire a prezentei hot─âr├óri se ├«ns─ârcineaz─â primarul comunei R─éSTOLI┼óA,jude┼úul Mure┼č.

PRE┼×EDINTELE DE ┼×EDIN┼ó─é
Hener Alexandru

Contrasemneaz─â
Secretarul comunei RĂSTOLIŢA
Opric─â Constantin


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 22 din 27 iunie 2007.

Privind aprobarea concesionării directe pentru terenul existent sub construcţie, proprietatea consiliului local .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate al comisiei privind concesionarea direct─â a unui teren proprietatea consiliului local,├«n favoarea proprietarului construc┼úiei domnul J├«rcan Alexandru , ┼úin├ónd cont de cererea depus─â la consiliul local ┼či de avizul favorabil a comisiilor de specialitate; ├Än baza Legii nr.50/1991 modificat─â ┼či completat─â ; ├Än temeiul prevederilor art.36(2) litera c,pct5 litera a, art.45 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â ÔÇôrepublicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprobă concesionarea directă pe durata existenţei construcţiilor a unui lot de teren proprietatea consiliului local , în favoarea actualului proprietar a construcţiilor domnul Jîrcan Alexandru ,pe care se află una casă de odihnă .
Art.2. Pentru suprafa┼úa concesionat─â , se va ├«ntocmi un contract privind suprafa┼úa concesionat─â ┼či se va da ├«n debit anual de referentul cu atribu┼úii de taxe ┼či impozite.
Art.3. Preţul redevenţei este de 0,4 RON/ m.p./an .
Art.4. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či contabilul prim─âriei comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T ─é R ├é R E A Nr. 23 din 27 iunie 2007. Organizarea Festivalului Mure┼č-C─âlimani

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa ,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul comisiei de specialitate ┼či avizul favorabil privind necesitatea ┼či oportunitatea particip─ârii comunei la manifest─âri culturale organizate de Asocia┼úia Comunit─â┼úilor Mure┼č- C─âlimani ├«n parteneriat cu Consiliul local R─âstoli┼úa ; ├Än temeiul prevederilor art.36 (2), lit d,alineat 6 pct 4 ┼či 18┼či alineat 7,litera a ┼či ale art 45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â,

H O T A R E S TE :

Art.1. Se aprob─â alocarea sumelor necesare ├«n valoare de 2.000 lei pentru protocol,├«n vederea particip─ârii la manifest─âri culturale organizate de Asocia┼úia Comunit─â┼úilor Mure┼č-C─âlimani ├«n parteneriat cu Consiliul local R─âstoli┼úa .
Art.2. Din sumele alocate se vor deconta materialele ┼či lucr─ârile pentru amenajarea standului ├«n cadrul festivalului,const├ónd ├«n achizi┼úionarea de materiale,for┼ú─â de munc─â ┼či transport,achizi┼úionarea de combustibili ┼či lubrefian┼úi,se vor achita contribu┼úiile pentru utilit─â┼úi,energie electric─â,se va achita cota ce revine comunei din cheltuielile comune de participare referitoare la cazare ┼či masa pentru forma┼úiile artistice ce vor concerta ├«n cadrul festivalului ,confec┼úionarea unei protec┼úii de mal din material lemnos ,orice alte lucr─âri ce se consider─â necesare .Decontarea se va face pe baz─â de state de plat─â,facturi,chitan┼úe fiscale,etc. care se vor ├«nregistra ├«n contabilitatea comunei R─âstoli┼úa .Pentru cet─â┼úenii a c─âror terenuri vor fi afectate se vor acorda ca desp─âgubiri urm─âtoarele sume ce se vor suporta din bugetul local : Nr. crt. Numele ┼či prenumele Nr.cas─â Suma ce se acord─â drept desp─âgubiri 1. Lirca Dumitru 96 1.200 2. Lirca Viorel 86 1.400 3. ┼×endrea Vasile 231 1.600 4. Stoica Ioan 234 400 5. Simine┼úi Ioan 50 250 6. ┼×ular Vlasa Ioan 209 500 7. Lirca Rafila 211 500 8. Gliga Iulia 325 650 9. Cozma Mih─âil─â 236 1.100 10. Opric─â Maria 91 250 11. Demian Gligare 47 250 12. Lirca Maria 210 500
Art.3.Cu aducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul comunei R─âstoli┼úa ,viceprimarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 24 .din 27 iunie 2007.

Privind dezmembrarea unui teren în satul Gălăoaia .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa ,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul comisiei de specialitate ┼či avizul favorabil privind necesitatea ┼či oportunitatea dezmembr─ârii terenului proprietatea Consiliului local R─âstoli┼úa ├«nscris ├«n C.F. nr.63 R─âstoli┼úa,nr.top.593/4,593/5 ; ├Än temeiul prevederilor art.36 (2), lit c,alineat ,litera c ┼či ale art 45, alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â,

H O T A R E S TE :

Art.1. Se aprob─â dezmembrare terenului ├«nscris ├«n C.F. 63 R─âstoli┼úa, nr.top.593/4 ┼či 593/5 proprietatea Consiliului local al comunei R─âstoli┼úa ;
Art.2.Cu aducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či secretarul comunei R─âstoli┼úa .

PRESEDINTE DE SEDINTA
┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â

ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 25 din 27 iunie 2007.

Privind aprobarea modificării Statului de funcţii al angajaţilor Primăriei comunei Răstoliţa începând cu data de 01.06.2007.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate ┼či avizul favorabil al comisiei privind necesitatea aprob─ârii modific─ârii Statului de func┼úii al angaja┼úilor Prim─âriei R─âstoli┼úa(func┼úii de demnitate public─â,func┼úionari publici ┼či personal contractual,├«ncep├ónd cu data de 01.01.2007 ; ├Än baza prevederilor O.G. nr.10/2007 privind cre┼čterile salariale ce se vor acorda ├«n anul 2007,personalului bugetar salarizat potrivit O.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz─â pentru personalul contractual din sectorul bugetar ┼či persoanalul salarizat potrivit anexelor nr.II ┼či III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz─â ├«n sectorul bugetar ┼či a indemniza┼úiilor pentru persoane care ocup─â func┼úii de demnitate public─â; Av├ónd ├«n vedere prevederile O.G. nr.6/2007 privind unele m─âsuri de reglementare a drepturilor salariale ┼či altor drepturi ale func┼úionarilor publici p├ón─â la intrarea ├«n vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare ┼či alte drepturi ale func┼úionarilor publici,precum ┼či cre┼čterile salariale care se acord─â func┼úionarilor publici ├«n anul 2007 ├Än temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â Statul de func┼úii ┼či Organigrama Prim─âriei comunei R─âstoli┼úa(func┼úii de demnitate public─â,func┼úionari publici ┼či personal contractual) ├«ncep├ónd cu data de 01.06.2007 conform Anexelor 1,2 ┼či 3 care fac parte integrant─â din prezenta hot─âr├óre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul , referentul cu atribuţii de contabilitate .

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 26 din 3 iulie 2007.

privind aprobarea Planului de ac┼úiune pentru buna desf─â┼čurare a Festivalului Comunit─â┼úilor Mure┼č-C─âlimani din perioada 6-8 iulie 2007 .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; V─âz├ónd Raportul de specialitate al comisiei , privind necesitatea realiz─ârii unui Plan comun de desf─â┼čurare a Festivalului Comunit─â┼úilor Mure┼č-C─âlimani din perioada 6-8 iulie 2007; Av├ónd ├«n vedere expunerea de motive prezentat─â de c─âtre primarul comunei R─âstoli┼úa, ├Än temeiul prevederilor art.36,alineat 6.litera a pct.18 ┼či 19 litera c ┼či art.45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â ÔÇôrepublicat─â;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Agen┼úii comerciali ┼či persoane fizice autorizate vor desf─â┼čura activitatea numai ├«n baza Avizului propriu de func┼úionare pentru Festivalul Comunit─â┼úilor Mure┼č-C─âlimani ,eliberat de Prim─âria comunei R─âstoli┼úa ┼či cu respectarea legisla┼úiei ├«n vigoare . Art.2. Se interzice agen┼úilor comerciali sau persoanelor fizice de a practica comer┼ú ambulant neautorizat ├«n incinta ┼či ├«n apropierea zonei de desf─â┼čurare a festivalului la o distan┼ú─â mai mic─â de 1 km . Art.3.Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ,viceprimarul comunei ,organele de poli┼úie ┼či jandarmerie amplasate ├«n dispozitiv.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
┼×te┼úco Gavril─â

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.27 din 17 august 2007.

Privind aprobarea spre închiriere a unui spaţiu aparţinând consiliului local.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate al comisiei privind ├«nchirierea unui spa┼úiu cu destina┼úie de locuin┼ú─â din proprietatea consiliului local ; ├Än baza anchetei sociale efectuate se ┼úine cont de propunerile Colectivului de sprijin al autorit─â┼úii tutelare ; Analiz├ónd cererile depuse ┼či ├«n func┼úie de constat─ârile f─âcute ,lu├ónd ├«n considerare greut─â┼úile familiale a familiei Nichita Andrei care se afl─â ├«ntr-o situa┼úie de a nu avea o locuin┼ú─â-fiind un caz social ; ├Än temeiul prevederilor art.45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â ÔÇôrepublicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â ├«nchirierea spa┼úiului proprietatea consiliului local situat ├«n comuna R─âstoli┼úa,nr.88,numitului Nichita Andrei . Art.2. Leopold Nicoleta va proceda la ├«ncheierea contractelor de ├«nchiriere ,va stabilii ┼či urm─ârii ├«ncasarea chiriei lunare. Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či viceprimarul comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. ┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 28 din 17 august 2007

Privind aprobarea Bugetului de venituri ┼či cheltuieli rectificat pe anul 2007 .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; ┼óin├ónd cont de prevederile Hot─âr├órii Guvernului Rom├óniei nr.856 din 6 decembrie 2007 prin care s-au suplimentat sumele defalcate din taxa pe valoarea ad─âugat─â pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007,pentru finan┼úarea unor cheltuieli curente ┼či de capital ale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale,respectiv introducerea apei potabile ; Av├ónd ├«n vedere Raportul ┼či avizul de specialitate al comisiei privind ┼či referatul ordonatorului principal de credite din care rezult─â necesitatea aprob─ârii bugetului de venituri ┼či cheltuieli ÔÇô rectificat pe anul 2006 ,├«n vederea efectu─ârii pl─â┼úilor la cheltuieli curente ; ├Än baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finan┼úele publice cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ÔÇ×cÔÇŁpct.4 litera ÔÇ×aÔÇŁ art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â -republicat─â;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â Bugetul de venituri ┼či cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Consiliului local al comunei R─âstoli┼úa ,conform Anexei nr.1 care face parte integrant─â din prezenta hot─âr├óre . Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate al Prim─âriei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 29 din 17 august 2007.

Privind aprobarea efectu─ârii de repara┼úii ┼či montarea de trotuare la Biserica Ortodox─â R─âstoli┼úa

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Expunerea de motive a Comisiei de specialitate privind necesitatea efectu─ârii unor lucr─âri de repara┼úii ┼či montarea de trotuare,avizul favorabil al comisiei ; ├Än baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii ,modificat─â ┼či completat─â ; ├Än temeiul prevederilor art.36(2) ┼či art.45 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â efectuarea de repara┼úii ┼či montarea de trotuare la Biserica Ortodox─â Rom├ón─â - Parohia R─âstoli┼úa. Art.2. Pentru efectuarea lucr─ârilor de mai sus se vor planifica fonduri b─âne┼čti la prima rectificare a bugetului local . Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul,viceprimarul ┼či contabilul prim─âriei comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 30 din 17 august 2007.

Privind aprobarea efectu─ârii de repara┼úii ┼či igieniz─âri la ┼čcoala general─â R─âstoli┼úa

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Expunerea de motive a Comisiei de specialitate privind necesitatea efectu─ârii unor lucr─âri de repara┼úii ┼či igieniz─âri la ┼×coala general─â ; ├Än baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii ,modificat─â ┼či completat─â ; ├Än temeiul prevederilor art.36(2) ┼či art.45 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â efectuarea de repara┼úii ┼či igieniz─âri la cl─âdirile ┼×colii generale din R─âstoli┼úa ,conform Anexei nr.1 care face parte integrant─â din prezenta hot─âr├óre.
Art.2. Pentru organizarea licitaţiei în vederea efectuării lucrărilor propuse primarul va stabili prin dispoziţie comisia de licitaţie.
Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či contabilul prim─âriei comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.31 din 17 august 2007.

Privind aprobarea confecţionării unei protecţii de mal

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul de specialitate al comisiei privind necesitatea confec┼úion─ârii unei protec┼úii de mal pe cursul p├ór├óului G─âl─âoaia,├«n vederea prevenirii pericolului de inunda┼úii a locuin┼úelor ┼či terenurilor agricole situate ├«n apropiere ; ├Än temeiul prevederilor art.36(2) pct 6(8)┼či art.45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprobă confecţionarea unei protecţii de mal pe cursul pârâului Gălăoaia ,în aval de drumul naţional .
Art.2. Construc┼úia se va efectua cu consultarea prealabil─â a speciali┼čtilor de la Centrul Hidrotehnic Apele Rom├óne Reghin.
Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul comunei R─âstoli┼úa ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate.

 

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 32 din 17 august 2007.

Privind aprobarea efectu─ârii unei documenta┼úii pentru confec┼úionarea bustului scriitorului Romulus Guga ┼či amplasarea ├«n curtea ┼čcolii generale R─âstoli┼úa

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Expunerea de motive a Comisiei de specialitate ┼či avizul favorabil ,privind necesitatea efectu─ârii documenta┼úiilor legale pentru confec┼úionarea unui bust al scriitorului Romulus Guga ┼či amplasarea acestuia ├«n curtea ┼čcolii generale din R─âstoli┼úa; ├Än baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii ,modificat─â ┼či completat─â ; ├Än temeiul prevederilor art.36(2) ┼či art.45 alineatul (2) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â-republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. aprobarea efectu─ârii unei documenta┼úii pentru confec┼úionarea Bustului scriitorului Romulus Guga ┼či amplasarea ├«n curtea ┼čcolii generale R─âstoli┼úa
Art.2. Pentru organizarea licitaţiei în vederea efectuării lucrărilor propuse primarul va stabili prin dispoziţie comisia de licitaţie.
Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či contabilul prim─âriei comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 04.09.2007

Se aprob─â organizarea a ÔÇťZilei Forestierului ÔÇť la nivelul comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č

Consiliul Local al comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č, ├«ntrunit ├«n ┼čedin┼úa ordinar─â ├«n data de 4 septembrie 2007 , legal constituit─â; Analiz├ónd referatul primarului comunei R─âstoli┼úa cu privire la aprobarea sus┼úinerii financiare a desf─â┼čur─ârii ÔÇťZilei forestieruluiÔÇŁ ├«n comuna R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č ┼či avizat favorabil de c─âtre Comisia pentru agricultur─â, activit─â┼úi economico ÔÇô financiare, amenajarea teritoriului ┼či urbanism. ├Än temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, (6) lit. d. ┼či art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â

H O T ─é R ─é ┼× T E:

Art. 1 .Se aprob─â organizarea ├«n data de 23 septembrie 2007,├«ncep├ónd cu ora 13, festivit─â┼úilor prilejuite cu ocazia ÔÇ×Zilei ForestieruluiÔÇŁ,pa platoul numit ÔÇ×LA ALEIÔÇŁ .
Art.2.Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul,viceprimarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate .

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. ┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
Secretar Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 34 din 4 septembrie 2007

Privind angajarea unei societ─â┼úi specializate ├«n consultan┼ú─â pentru ├«ntocmireaÔÇŁ Strategiei de Dezvoltare Durabil─â a comunei pe perioada 2007-2013ÔÇŁ

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Raportul ┼či avizul favorabil al comisiei de specialitate ┼či referatul ordonatorului principal de credite avizat favorabil ; ├Än baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finan┼úele publice cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ÔÇ×cÔÇŁpct.5 litera ÔÇ×aÔÇŁ art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â -republicat─â;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â ├«ncheierea unui contract cu o societate specializat─â de consultan┼ú─â pentru ├«ntocmirea ÔÇ×STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABIL─é A COMUNEI pe perioada 2007-2013ÔÇŁ.
Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate al Prim─âriei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 35 din 4 septembrie 2007

Privind angajarea unei societ─â┼úi specializate ├«n consultan┼ú─â pentru alegerea ┼či stabilirea tarifului optim de facturare a energiei electrice.

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; ┼óin├ónd cont de prevederile Hot─âr├órii Guvernului Rom├óniei nr.1.007 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori ; Av├ónd ├«n vedere Raportul ┼či avizul favorabil al comisiei de specialitate ┼či referatul ordonatorului principal de credite din care rezult─â necesitatea aplic─ârii de tarife diferen┼úiate la consumul de curent electric ├«n func┼úie de durata de consum,de natura activit─â┼úii,de puterea contractat─â; ├Än baza prevederilor Legii nr.13/2007 a energiei electrice cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ; ├Än baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finan┼úele publice cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ÔÇ×cÔÇŁpct.5 litera ÔÇ×aÔÇŁ art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â -republicat─â;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract cu o societate specializată de consultanţă pentru alegerea a tarifelor de furnizare a energiei electrice pentru utilizatorii din subordinea consiliului local al comunei Răstoliţa.
Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate al Prim─âriei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 04.09.2007

Se d─â mandat domnului viceprimar pentru a se ocupa de organizarea bunei desf─â┼čur─âri a ÔÇťZilei Forestierului ÔÇťla nivelul comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č

Consiliul Local al comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č, ├«ntrunit ├«n ┼čedin┼úa ordinar─â ├«n data de 4 septembrie 2007 , legal constituit─â; Analiz├ónd referatul primarului comunei R─âstoli┼úa cu privire la aprobarea sus┼úinerii financiare a desf─â┼čur─ârii ÔÇťZilei forestieruluiÔÇŁ ├«n comuna R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č ┼či avizat favorabil de c─âtre Comisia pentru agricultur─â, activit─â┼úi economico ÔÇô financiare, amenajarea teritoriului ┼či urbanism. ├Än temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, (6) lit. d. ┼či art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â

H O T ─é R ─é ┼× T E:

Art. 1 .Se se mandateaz─â domnul viceprimar Lirca Ioan-Marius pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea activit─â┼úilor.
Art. 2. Se aprob─â alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru decontarea cheltuielilor aferente desf─â┼čur─ârii manifesta┼úiei culturale.
Art.3.Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul,viceprimarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate .

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. ┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
Secretar Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 37 din 04.09.2007

Cu privire la aprobarea sus┼úinerii financiare a subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č

Consiliul Local al comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č, ├«ntrunit ├«n ┼čedin┼úa ordinar─â ├«n data de 4 septembrie 2007 , legal constituit─â; Analiz├ónd referatul primarului comunei R─âstoli┼úa cu privire la aprobarea sus┼úinerii financiare a subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č ┼či avizat─â favorabil de c─âtre Comisia pentru agricultur─â, activit─â┼úi economico ÔÇô financiare, amenajarea teritoriului ┼či urbanism. Av├ónd ├«n vedere prevederile O.G. nr. 40/2006 pentru aprobara ┼či finan┼úarea programelor multianuale prioritare de mediu ┼či gospod─ârire a apelor, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 61/2007 cu modific─ârile ulterioare ┼či H.G. nr. 904 din 07.08.2007 privind unele m─âsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu ┼či gospod─ârire a apelor ce con┼úin obiective de investi┼úii ├«n infrastructura de mediu, care se vor executa ├«n perioada 2007 ÔÇô 2013. ├Än temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, (4) lit. d. ┼či art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â

H O T ─é R ─é ┼× T E:

Art. 1 Se aprob─â sus┼úinerea financiar─â a subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č pe durata derul─ârii acestuia.
Art. 2 Se aprob─â asigurarea contribu┼úiei ├«n procent de 15% pentru cofinan┼úarea cheltuielilor eligibile precum ┼či a cheltuielilor neeligibile din partea comunei R─âstoli┼úa jude┼úul Mure┼č.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea prezentei Horătâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. ┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
Secretar Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA NR. 38 din 04.09.2007

Privind mandatarea primarului comuneiR─âstoli┼úa ├«n vederea semn─ârii conven┼úiei privind subprogramul Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č

Consiliul Local al comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č, ├«ntrunit ├«n ┼čedin┼úa ordinar─â din 4 septembrie 2007, legal constituit─â V─âz├ónd referatul primarului comunei R─âstoli┼úa cu privire la mandatarea ├«n mod expres a primarului ├«n vederea semn─ârii Conven┼úiei de implementare ├«n programul Reabilitarea ┼či extinderea infrastructurilor de ap─â ┼či ap─â uzat─â, subprogramul Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č ┼či avizat─â favorabil de c─âtre Comisia pentru agricultur─â, activit─â┼úi economico ÔÇô financiare, amenajarea teritoriului ┼či urbanism. Av├ónd ├«n vedere prevederile H.G. nr. 904 din 07.08.2007 privind unele m─âsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu ┼či gospod─ârire a apelor ce con┼úin obiective de investi┼úii ├«n infrastructura de mediu ┼či care se vor executa ├«n perioada 2007 ÔÇô 2013. ├Än baza prevederilor art. 26 alin. 5 ┼či art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finan┼úele publice locale; ├Än temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b pct.4, lit. e ┼či art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â

H O T ─é R ─é ┼× T E:

Art. 1 Se mandateaz─â ├«n mod expres primarul comunei R─âstoli┼úa, domnul Mogil─â Gheorghe ├«n vederea semn─ârii Conven┼úiei de finan┼úare cu Ministerul Mediului ┼či Dezvolt─ârii Durabile privind implementarea programului Reabilitarea ┼či extinderea infrastructurii de ap─â ┼či ap─â uzat─â, subprogramul Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č. Art. 2 Cu ducerea la ├«ndeplinirea prezentei Hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. ┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
Secretar Opric─â Constantin


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 04.09.2007

Cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č

Consiliul Local al comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č, ├«ntrunit ├«n ┼čedin┼úa ordinar─â ├«n data de 4 septembrie 2007 , legal constituit─â; Analiz├ónd referatul primarului comunei R─âstoli┼úa cu privire la desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č ├Än baza Hot─âr├órii Consiliului Local al comunei R─âstoli┼úa nr. 37/2007 privind aprobarea sus┼úinerii financiare a subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č. ├Än temeiul art. 36 alin. 2 lit. b pct. 4 litera d ┼či art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â

H O T ─é R ─é ┼× T E:

Art. 1 Domnul Mogil─â Gheorghe, primarul comunei R─âstoli┼úa se nume┼čte ca responsabil pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. ┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
Secretar Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 40 din 04.09.2007

Cu privire la desemnarea persoanei pentru management de proiect pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č

Consiliul Local al comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č, ├«ntrunit ├«n ┼čedin┼úa ordinar─â ├«n data de 4 septembrie 2007 , legal constituit─â; Analiz├ónd referatul primarului comunei R─âstoli┼úa cu privire la desemnarea persoanei pentru managementul de proiect pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č . Av├ónd ├«n vedere Hot─âr├órea Consiliului Local al comunei R─âstoli┼úa nr. 37/2007 privind aprobarea sus┼úinerii financiare a subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č ├Än temeiul art. 36 alin. 2 lit. b pct. 4 litera d ┼či art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â

H O T ─é R ─é ┼× T E:

Art. 1 Domnul Lirca Marius Ioan, viceprimar al comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č, se desemneaz─â ca responsabil management de proiect pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č.
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Răstoliţa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. ┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
Secretar Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 04.09.2007

Cu privire la desemnarea persoanei pentru certificarea eligibilit─â┼úii cheltuielilor pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č

Consiliul Local al comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č, ├«ntrunit ├«n ┼čedin┼úa ordinar─â ├«n data de 4 septembrie 2007 , legal constituit─â; Analiz├ónd referatul primarului comunei R─âstoli┼úa cu privire la desemnarea persoanei pentru certificarea eligibilit─â┼úii cheltuielilor pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č Av├ónd ├«n vedere Hot─âr├órea Consiliului Local al comunei R─âstoli┼úa nr. 37/2007 privind aprobarea sus┼úinerii financiare a subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č ├Än temeiul art. 36 alin. 2 lit. b pct. 4 litera d ┼či art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administra┼úia public─â local─â republicat─â

H O T ─é R ─é ┼× T E:

Art. 1 Domni┼čoara Leopold Nicoleta, referent contabil la Prim─âria comunei R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č se desemneaz─â pentru certificarea eligibilit─â┼úii cheltuielilor pentru implementarea subprogramului Canalizare menajer─â ┼či sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa, satele Andreneasa, Borzia, G─âl─âoaia, Iod, R─âstoli┼úa, jude┼úul Mure┼č
Art. 2 Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei Hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul comunei R─âstoli┼úa ┼či domni┼čoara Leopold Nicoleta, referent contabil la Prim─âria comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. ┼×te┼úco Gavril─â

Contrasemneaz─â
Secretar Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

H O T Ă R Â R E A Nr. 42 din 4 septembrie 2007

Privind aprobarea Bugetului de venituri ┼či cheltuieli rectificat pe anul 2007 .

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; ┼óin├ónd cont de prevederile Hot─âr├órii Guvernului Rom├óniei nr.904 din 7 august 2007 privind unele m─âsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu ┼či gospod─ârire a apelor ce con┼úin obiective de investi┼úii ├«n infrastructura de mediu,care se vor executa ├«n perioada 2007-2013 ; Av├ónd ├«n vedere Raportul ┼či avizul de specialitate al comisiei privind ┼či referatul ordonatorului principal de credite din care rezult─â necesitatea modific─ârii bugetului local pentru introducerea valorilor alocate realiz─ârii subprogramului ÔÇ×Canalizare menajer─â ┼či Sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa,satele Andreneasa,Borzia,G─âl─âoaia,Iod ┼či R─âstoli┼úa ; ├Än baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finan┼úele publice cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare ; ├Än temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ÔÇ×cÔÇŁpct.4 litera ÔÇ×aÔÇŁ art.45 alineatul 1 din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â -republicat─â;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â Bugetul de venituri ┼či cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Consiliului local al comunei R─âstoli┼úa ,conform Anexei nr.1 care face parte integrant─â din prezenta hot─âr├óre ,pentru introducerea valorilor alocate realiz─ârii subprogramului ÔÇ×Canalizare menajer─â ┼či Sta┼úie de epurare ├«n comuna R─âstoli┼úa,satele Andreneasa,Borzia,G─âl─âoaia,Iod ┼či R─âstoli┼úa,jude┼úul Mure┼č
Art.2. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ┼či referentul cu atribu┼úii de contabilitate al Prim─âriei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ing. Gavril─â ┼×te┼úco

Avizat pentru legalitate
-secretar- Constantin Opric─â


ROMANIA
JUDE┼óUL MURE┼× COMUNA R─éSTOLI┼óA
CONSILIUL LOCAL

Localitatea R─âstoli┼úa, nr. 335, cod po┼čtal 547480,
Tel/Fax: 0265/532339, 0265/532104, 0265/532202, 0265/532118
E-mail: rastolita@cjmures.ro ; primaria.rastolita@email.ro

H O T Ă R Â R E A Nr. 43 din 23 octombrie 2007.

Privind aprobarea efectu─ârii de repara┼úii capitale la ┼čcolile generale din satele Iod ┼či Andreneasa

Consiliul local al comunei R─âstoli┼úa,├«ntrunit ├«n ┼čedin┼ú─â ordinar─â de lucru ; Av├ónd ├«n vedere Expunerea de motive a Comisiei de specialitate privind necesitatea efectu─ârii unor lucr─âri de repara┼úii ┼či igieniz─âri la ┼×coala general─â ; ├Än baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut─ârii lucr─ârilor de construc┼úii ,modificat─â ┼či completat─â ; ├Än temeiul prevederilor art.36(2),litera ÔÇ×bÔÇŁ pct.(4) litera ÔÇ×dÔÇŁ ┼či art.45 alineatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administra┼úia public─â local─â- republicat─â ;

H O T ─é R E ┼× T E :

Art.1. Se aprob─â efectuarea de repara┼úii capitale la cl─âdirile ┼×colii generale din satul Iod ┼či ┼×coala general─â din satul Andreneasa .
Art.2. Pentru organizarea licitaţiei publice în vederea atribuirii lucrărilor primarul va stabili prin dispoziţie componenţa nominală a comisiei de licitaţie.
Art.3. Cu ducerea la ├«ndeplinire a prevederilor prezentei hot─âr├óri se ├«ncredin┼úeaz─â primarul ,viceprimarul ┼či contabilul prim─âriei comunei R─âstoli┼úa.

PRE┼×EDINTE DE ┼×EDIN┼ó─é
Ioan Coja

Contrasemneaz─â
-secretar- Constantin Opric─â

INFORMARE FERMIERI MASURI PNDR 2014-2020
ANUNTURI PUBLICE
RAPOARTE, INFORMARI, REGULAMENTE
RAPOARTE EVALUARE IMPLEMENTAREA LEGII NR. 544/2001 SI 52/2003

 

BUGET LOCAL
BUGET LOCAL 2011
BUGET LOCAL 2010
BUGET LOCAL 2009
BUGET LOCAL 2008
  BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
  SITUATII FINANCIARE
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2017
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2016
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2015
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2014
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2013
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2012
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2011
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2010
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2009
HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2008
  HOTARIRILE CONSILIULUI LOCAL 2007
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2017
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2016
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2015
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2014
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2013
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2012
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2011
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2010
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2009
DISPOZITIILE PRIMARULUI 2008
EVIDENTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE PE ANUL 2011
EVIDENTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE PE ANUL 2010
EVIDENTA AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE PE ANUL 2009
CERTIFICATE DE URBANISM EMISE PE ANUL 2011
CERTIFICATE DE URBANISM EMISE PE ANUL 2010
CERTIFICATE DE URBANISM EMISE PE ANUL 2009
PUBLICATII CASATORIE
SITUATII FINANCIARE
Programul cu publicul
Luni 8:00 - 16:00
Marti 8:00 - 16:00
Miercuri 8:00 - 16:00
Joi 8:00 - 16:00
Vineri 8:00 - 16:00

Decesele intervenite in zilele de sambata, dumineca si sarbatorile legale se vor inregistra de referent Hurghiș Ionela Valonia si Consilier Demian Angela

 

PROGRAM DE AUDIENȚE
Primar MARȚI - 8:00 - 10:00
Viceprimar MIERCURI - 11:00 - 13:00
Secretar JOI - 8:00 - 11:00

Persoana responsabil─â cu rela╚Ťiile cu publicul: domnul secretar Opric─â Constantin

 

Adresa: Principală, nr. 335
Localitatea: Rastolita
Judet: Mures
Tara: Romania
Cod postal: 547480
Telefon: 0265-532339
Fax: 0265-532339
URL: www.comunarastolita.ro
Primaria Comunei Rastolita | Mures | Romania +40-265-532339, +40-265-532202, +40-265-532104, +40-265-532118 rastolita@cjmures.ro

Preluarea oricarui material de pe acest site fara autorizarea in prealabil din partea echipei noastre constituie infractiune la
Legea nr. 8/1996 cu privire la Drepturile De Autor.
© 2005- Toate drepturile rezervate Primaria Comunei Rastolita.